Gymnastikhalle Chemnitzstraße

Chemnitzstraße 16
24116
Kiel
Tag: Do
Beginn: 10:00
Ende: 11:00