Gymnastikhalle Chemnitzstraße

Chemnitzstraße 16
24116
Kiel
Tag: Di
Beginn: 13:00
Ende: 14:00