Gymnastikhalle Chemnitzstraße

Chemnitzstraße 16
24116
Kiel
Tag: Di
Beginn: 12:00
Ende: 13:00